October 21, 2011

אשר לא קראתי בסידורים

אשר לא קראתי בסידורים ובמחזורים
אני קורא בהרים.
בהרים אומר אני
את כל התחינות והמזמורים.

מן הגיא העמוק למדתי
את הזעקה, כמו מכלא.
והרבה תפילות זכות
למדתי מן התכלת.

בראשי ההרים ראיתי חרותים
כל הפיוטים.
וכל הפסוקים חקוקים
במדרונות החשופים והמוכים.
וכל דברי הזעם
- בצוקים.

יצחק שלו

No comments: